เกียรติประวัติโรงเรียน

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

ประเทศ

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ มอบรางวัล “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง”

ภาค

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)

จังหวัด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในการประกวดก่อเจดีย์ทรายงานสงกรานต์วิถีไทยสำราญใจวิถีมอญ จังหวัดปทุมธานี

เขต

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ได้เข้าร่วมโครงการ MICROSOFT OVS – ES LICENSE PROGRAM AGREEMENT NUMBER : V5204064 ตั้งแต่ มิถุนายน ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๑

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ได้เข้าร่วมโครงการ ทิวลี่ ฟิต ฟัน เฟรนด์ รวมพลังสุดฟิต พิชิตภารกิจมันส์ ปี ๒

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

ประเทศ

ได้รับเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)

จังหวัด

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมหมู่บ้าน รักษาศีล ๕ “สายใยรักครอบครัวร่วมใจปฏิบัติธรรม รักษาศีล”

เขต

Boriboonsilrangsit School Has successfully become the Leading School in the use of Project for Communicative Language Teaching in the “Total Solution to English Proficiency Project from year 2016 to 2018”

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

ประเทศ

ได้รับรางวัล Office for National Education Standards and Quality Assessment ( public Organization) AS Outstanding Basic Education Institution National Conference on Quality Assurance 2015

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

จังหวัด

ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประเภทสถานศึกษา

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จากสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

เขต

โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต มีค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกวิชาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สูงกว่าระดับประเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต มีค่าเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สูงกว่าระดับประเทศ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดกระทงเล็ก จากเทศบาลนครรังสิต

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

ประเทศ

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย ระดับดีมาก ด้านประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับดีมาก

ได้รับการจัดตั้งเป็น “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ในสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง จากการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

จังหวัด

ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙

เขต

ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต มีคะแนนค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต มีคะแนนค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

ประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนบริบูรณ์ศิล ป์รังสิต เป็นโรงเรียนที่สนับสนุนให้เยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีจิตสำนึก และมีวินัยในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

ประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ซึ่งมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ซึ่งมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา๒๕๕๕ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

จังหวัด

จังหวัดปทุมธานีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการยกย่องคนดี ชุมชนดี สังคมดี (บัวงามปทุมธานี) ประเภทหน่วยงานให้แก่โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ผู้ประกอบคุณงามความดีให้แก่จังหวัดปทุมธานี

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

ประเทศ

กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักนายกรัฐมนตรีมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ประเภทหน่วยงาน ภาคเอกชน การประกวดการประดับธงชาติระดับประเทศ ตามโครงการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ระดับทอง)

จังหวัด

ได้รับเกียรติบัตรยกย่องว่าเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตด้านสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ ประจำปี ๒๕๕๓

ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ๑ การประกวดการขับร้องเพลงชาติระดับจังหวัด ระดับประถมศึกษา

เขต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดกระทงเล็ก (ประเภทสวยงาม) งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓ เทศบาลเมืองรังสิต

รางวัลชมเชย อันดับ ๑ การประกวดกระทงเล็ก (ประเภทสวยงาม) งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

ประเทศ

รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย ระดับดีมาก ด้านประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับดี

เขต

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ส่งผลให้ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเ ขต ๒ สูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๑ คิดเป็น ๖.๗๗ %

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

ประเทศ

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๕๑

เขต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิตได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ส่งผลให้ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ สูงขึ้น ๑๓.๔๙ % จากปีการศึกษา ๒๕๕๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒ มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิตได้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ส่งผลให้ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ สูงขึ้น ๓.๓๙ % จากปีการศึกษา ๒๕๕๐

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

จังหวัด

ได้รับรางวัลโล่ เป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ การสำรวจลูกน้ำยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๐

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๔๙

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

เขต

รางวัลสถานศึกษา น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน จากเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

ได้รับรางวัล “การประกวดกระทงเล็ก ประเภทสวยงาม” ประจำปี ๒๕๔๙

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๔๗

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

ประเทศ

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบแรก (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย และด้านประถมศึกษา ระดับดี

เขต

รางวัลชนะเลิศกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย) จากเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๒

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๔๖

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

จังหวัด

รางวัลชนะเลิศโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย จากสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

เขต

ได้รับโล่เกียรติยศรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดกระทงขนาดใหญ่จากเทศบาลเมืองรังสิต

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๔๕

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

เขต

ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงานคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี ๒๕๔๕

รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๔๔

ระดับ

รางวัลที่ได้รับ

จังหวัด

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๔๔